Image default

Chuyên ngành Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Thời gian đào tạo ngành Quản lý giáo dục: 4 năm

Khối lượng kiến thức: tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 135 tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

Đối tượng tuyển sinh: theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tự chủ tuyển sinh hàng năm của trường.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Quản lý Giáo dục có phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục giáo dục

Đồng thời có khả năng thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn về giáo dục ở các tổ chức khác, có thể được bồi dưỡng thêm để làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về Khoa học quản lý giáo dục, giảng dạy các môn học chuyên ngành quản lý giáo dục tại các cơ sở đào tạo. Sau tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tiếp tục học ở bậc học cao hơn ở các trường đại học trong và ngoài nước.

quản lý giáo dục

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Phẩm chất

 • Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân
 • Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

Năng lực chung

 • Năng lực tự học
 • Năng lực giao tiếp
 • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
 • Năng lực hợp tác
 • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Năng lực chuyên môn

 • Năng lực thực hiện công tác văn phòng ở các cơ sở giáo dục
 • Năng lực tổ chức và quản lý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cơ sở giáo dục

Năng lực nghề nghiệp

 • Năng lực vận dụng Tâm lý học trong quản lý giáo dục
 • Năng lực tổ chức và quản lý hoạt động phát triển chương trình học
 • Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục
 • Năng lực đánh giá

Cơ hội nghề nghiệp

Quản lý tại những cơ sở giáo dục giáo dục, đồng thời có năng lực triển khai công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, tư vấn về giáo dục ở những tổ chức triển khai khác, hoàn toàn có thể được tu dưỡng thêm để làm công tác làm việc điều tra và nghiên cứu và giảng dạy về Khoa học quản lý giáo dục, giảng dạy những môn học chuyên ngành quản lý giáo dục tại những cơ sở huấn luyện và đào tạo

Xem thêm : NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC RA TRƯỜNG LÀM GÌ?

Nguồn : Tổng hợp từ Internet

Related posts

Thực tập ngành ngôn ngữ anh ở đâu? Rèn luyện kỹ năng gì?

khoigiaoduc

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Học gì, ở đâu và ra trường làm nghề gì? – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng- 123edu

khoigiaoduc

Công bố ngưỡng điểm đầu vào các ngành sư phạm năm 2022

khoigiaoduc

Leave a Comment