Image default

Các trường đào tạo ngành quản lý giáo dục

Ngành Quản lý giáo dục

Ngành đào tạo: QUẢN LÝ GIÁO DỤC (Education managenment)

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Học xong chương trình này người học sở hữu được các tri thức chung về hành chính giáo dục và quản lý giáo dục ; có năng lực tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm, quyền hạn của nhân viên hành chính giáo dục và cán bộ quản lý giáo dục trong ngành văn hóa truyền thống giáo dục; chương trình góp thêm phần tạo nguồn nhân lực cho việc thiết kế xây dựng nền hành chính giáo dục chuyên nghiệp, văn minh, phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục lúc bấy giờ .

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Nước Ta : thấm nhuần thế giới quan Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo .

Về kiến thức

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, sâu xa về hành chính giáo dục và quản lý giáo dục so với nhà trường và các cơ sở giáo dục khác. Bảo đảm kiến thức và kỹ năng chuyên ngành sư phạm tương quan đến quy trình dạy học và giáo dục ở các cơ sở giáo dục .

Về kỹ năng

Hình thành và tăng trưởng năng lượng vận dụng kỹ năng và kiến thức vào hoạt động giải trí hành chính giáo dục và quản lý giáo dục ở các cơ sở văn hóa truyền thống giáo dục, các tổ chức triển khai kinh tế tài chính – xã hội ; có năng lực giám sát, nhìn nhận tác dụng hoạt động giải trí giáo dục và việc thực thi các công dụng quản lý giáo dục ; tăng trưởng kiến thức và kỹ năng tự học, nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục nói chung và quản lý giáo dục nói riêng .

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1
Triết học Mác Lênin
9
Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học
2
Kinh tế chính trị Mác Lênin
10
Tin học
3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
11
Tâm lý học
4
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
12
Giáo dục học
5
Tư tưởng Hồ Chí Minh
13
Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo và giảng dạy
6
Ngoại ngữ
14
Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta
7
Giáo dục Thể chất
15
Logic học
8
Giáo dục Quốc phòng

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1
Xác suất và thống kế trong giáo dục
12
Kế hoạch hóa tăng trưởng giáo dục
2
Kinh tế học giáo dục
13
Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục
3
Xã hội học giáo dục
14
Hệ thống giáo dục quốc dân và cỗ máy quản lý giáo dục
4
Điều khiển học và Lý thuyết mạng lưới hệ thống
15
Kiểm tra và thanh tra trong giáo dục
5
Bảo đảm chất lượng trong giáo dục

16

Tổ chức và Quản lý cơ sở giáo dục nhà trường
6
Lịch sử các tư tưởng giáo dục
17
Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong GD
7
Nghiệp vụ quản lý hành chính trong các cơ sở giáo dục
18
Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục
8
Tâm lý học quản lý
19
Quản lý hoạt động giải trí dạy học và giáo dục trong nhà trường
9
Nhân cách và lao động của người cán bộ QLGD
20
Phát triển chương trình đào tạo và giảng dạy
10
Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục
21
Lý luận dạy học văn minh
11
Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Xác suất và thống kê trong giáo dục

Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản của kim chỉ nan Xác Suất, thống kê.

Trên cơ sở đó hình thành được kiến thức và kỹ năng giám sát các chỉ số nhìn nhận trong các hoạt động giải trí giáo dục có tương quan tới Phần Trăm, thống kê và vận dụng vào công tác làm việc quản lý giáo dục của bản thân .

Kinh tế học giáo dục

Nội dung môn học gồm có những kiến thức và kỹ năng đại cương về Kinh tế học giáo dục ; các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản như yếu tố ngân sách quyền lợi ; kinh tế tài chính góp vốn đầu tư cho giáo dục

Xã hội học giáo dục

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng đại cương về xã hội học, xã hội học giáo dục ; một số ít nội dung cơ bản của xã hội hóa và xã hội hóa giáo dục .

Điều khiển học và Lý thuyết hệ thống

Học phần gồm có : kỹ năng và kiến thức đại cương về điều khiển học và triết lý mạng lưới hệ thống, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của khoa học tinh chỉnh và điều khiển và tiếp cận mạng lưới hệ thống ; một số ít ứng dụng trong giáo dục và quản lý giáo dục .

Bảo đảm chất lượng trong giáo dục

Học phần gồm có : kỹ năng và kiến thức đại cương về đo lường và thống kê và nhìn nhận trong giáo dục theo hướng chuẩn hóa và các thành tố của bảo vệ chất lượng giáo dục như định chuẩn, kiểm định chất lượng, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng, quá trình cơ bản của các yếu tố nêu trên ; trình làng 1 số ít giải pháp nhìn nhận chất lượng giáo dục thông dụng đang được sử dụng lúc bấy giờ .

Lịch sử các tư tưởng Giáo dục

Học phần gồm có : một số ít yếu tố về các tư tưởng giáo dục theo tiến trình lịch sử dân tộc tăng trưởng giáo dục và xã hội loài người, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản ; trình làng các tư tưởng giáo dục Nho giáo Trung Quốc và các tư tưởng giáo dục tân tiến .

Nghiệp vụ quản lý hành chính trong các cơ sở giáo dục

Học phần gồm có : những khái niệm chung về văn bản và vai trò của văn bản trong hoạt động giải trí của các cơ quan, tổ chức triển khai giáo dục và huấn luyện và đào tạo ; các công dụng hầu hết của văn bản và văn thư trong hoạt động giải trí hành chính nhà nước ở các cơ sở giáo dục và phân loại chúng ; trình diễn một số ít yếu tố cơ bản về kỹ thuật kiến thiết xây dựng văn bản và công tác làm việc quản lý văn bản nói chung và nhiệm vụ hành chính văn phòng nói riêng .

Tâm lý học quản lý

Nội dung môn học gồm có những kỹ năng và kiến thức đại cương về Tâm lý học xã hội và Tâm lý học quản lý ; các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản ; năng lực vận dụng vào quản lý giáo dục .

Nhân cách và lao động của người cán bộ quản lý GD

Học phần gồm có : trình diễn cấu trúc nhân cách của một người cán bộ quản lý giáo dục và tổ chức triển khai lao động khoa học của người quản lý ; nội dung cơ bản của chuyên đề tập trung chuyên sâu vào nội dung về phương pháp tự tu dưỡng và quản lý bản thân của một người cán bộ quản lý giáo dục .

Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng đại cương về cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục ; cụ thể hóa một số ít cơ sở pháp lý .

Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục

Học phần gồm có : kỹ năng và kiến thức đại cương về lý luận quản lý và quản lý giáo dục, gồm có các khái niệm cơ bản và các tính năng cơ bản của quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng ; trình làng một số ít yếu tố về chiêu thức quản lý và quản lý giáo dục .

Kế hoạch hóa phát triển giáo dục

Giúp người học hiểu và tiếp cận với các khái niệm về dự báo, về kế hoạch phát trểin giáo dục nói riêng và kế hoạch hóa giáo dục nói chung, nắm được các đặc trưng của kế hoạch giáo dục, các giải pháp tăng trưởng giáo dục .

Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

Học phần gồm có : kỹ năng và kiến thức đại cương về mạng lưới hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của mạng lưới hệ thống thông tin quản lý giáo dục ; các nội dung của hệ thông tin quản lý giáo dục và vai trò của chúng trong hoạt động giải trí quản lý giáo dục nói chung và quản lý nhà trường nói riêng .

Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy QLGD

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng đại cương về mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và cỗ máy quản lý giáo dục, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và lịch sử vẻ vang tăng trưởng của nó trong so sánh với một số ít mạng lưới hệ thống giáo dục của một số ít nước.

Nội dung cơ bản của phần cỗ máy quản lý giáo dục phải làm điển hình nổi bật cấu trúc phân tầng của cỗ máy quản lý giáo dục của một nước và các pháp luật phân cấp, phân quyền trong lao lý tính năng trách nhiệm quản lý giáo dục của từng bộ phận cấu thành .

Kiểm tra và thanh tra trong giáo dục

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng đại cương về kiểm tra và thanh tra trong giáo dục, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của kiểm tra trường học và thanh tra chuyên ngành giáo dục, gồm nội dung, quá trình và các hình thức kiểm tra, thanh tra các mặt hoạt động giải trí cũng như các nội dung hoạt động giải trí đơn cử của một cơ sở giáo dục .

Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục nhà trường

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng cơ bản về Quản lý các hoạt động giải trí giáo dục nói chung và hoạt động giải trí dạy học nói riêng trong một cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản về quy trình giáo dục và dạy học ở một cơ sở giáo dục và những yếu tố quản lý tương quan tới công tác làm việc tổ chức triển khai và quản lý các mô hình cơ sở giáo dục và giảng dạy .

Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong GD

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng kim chỉ nan quản lý về Phát triển nguồn nhân lực và Quản lý nhân sự trong giáo dục, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản ; nội dung đa phần của quản lý đội ngũ ở các cơ sở giáo dục và giảng dạy .

Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục

Học phần gồm có : kỹ năng và kiến thức về Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản ; ra mắt một số ít yếu tố về góp vốn đầu tư và quản lý tài chính giáo dục ; xác lập các nhu yếu đơn cử của việc trang bị cơ sở vật chất

Giao hàng hoạt động giải trí giáo dục, thiết bị trong giáo dục và phương pháp phát huy hiệu quả của chúng .

Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường

Học phần này trình diễn nội dung cơ bản của quản lý hoạt động giải trí dạy của thầy và hoạt động học của trò cũng như kế hoạch hóa các hoạt động giải trí giáo dục của một nhà trường. Trọng tâm của học phần này chỉ ra phương pháp quản lý nề nếp dạy học của một nhà trường .

Phát triển chương trình đào tạo

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng đại cương về chương trình huấn luyện và đào tạo và tăng trưởng chương trình giảng dạy, gồm có các khái niệm cơ bản và các đặc trưng về các loại chương trình giáo dục ; trình làng 1 số ít yếu tố về tiếp cận cơ bản trong tăng trưởng chương trình giáo dục, quá trình kiến thiết xây dựng và tăng trưởng chương trình giáo dục và nghiên cứu và phân tích chương trình các bậc học, ngành học .

Lý luận dạy học hiện đại

Học phần gồm có : kiến thức và kỹ năng cơ bản, nền tảng và update của lý luận dạy học ; những tiếp cận thời sự của lý luận dạy học nói chung và dạy học ở cấp học, bậc học cụ thể nói riêng ; kỹ năng và kiến thức vận dụng các kỹ năng và kiến thức của lý luận dạy học vào quy trình dạy học ở một nhà trường, so với các môn học cụ thể trong tiến trình thay đổi giáo dục lúc bấy giờ .

Video liên quan : Ứng dụng ngành quản lí giáo dục

Related posts

Ngành Giáo dục Tiểu học – Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao học, NCS – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế (mã trường: DHS)

khoigiaoduc

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

khoigiaoduc

Lộ diện 2 nữ thủ khoa sư phạm Văn xinh đẹp đạt 31,25 điểm đầu vào

khoigiaoduc

Leave a Comment