Image default

Quản lý giáo dục là gì? Học quản lý giáo dục ra làm gì?

Quản lý giáo dục là một ngành đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Trong toàn cảnh ngành giáo dục đang nỗ lực thay đổi cơ bản và tổng lực, quản lý giáo dục yên cầu càng phải chuyên nghiệp và hiệu suất cao. Theo học ngành Quản lý giáo dục người học sẽ có nhiều thời cơ việc làm .

Khái niệm quản lý giáo dục là gì?

Quản lý giáo dục là tác động ảnh hưởng có mạng lưới hệ thống, có kế hoạch và hướng đích của chủ thể quản lý ở những cấp, bảo vệ sự tăng trưởng tổng lực và hòa giải của đối tượng người tiêu dùng giáo dục. Công cụ quản lý giáo dục là bằng pháp lý. Đối tượng của quản lý giáo dục là con người .

Trong tài liệu “ Tổng quan về quản lý giáo dục ” của Trường cán bộ quản lý giáo dục – huấn luyện và đào tạo có nêu : “ Quản lý giáo dục là một mô hình được hiểu là sự tác động ảnh hưởng có ý thức của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý nhằm mục đích đưa hoạt động giải trí sư phạm của mạng lưới hệ thống giáo dục đạt tới hiệu quả mong ước bằng cách hiệu suất cao nhất ” .

Chủ thể quản lý giáo dục là nhà quản lý, tập thể các nhà quản lý hay là bộ máy quản lý giáo dục. Trong trường học đó là Hiệu trưởng (cùng với bộ máy giúp việc của Hiệu trưởng) đến tập thể giáo viên; các tổ chức đoàn thể.

Khách thể quản lý giáo dục gồm có trường học hoặc là sự nghiệp giáo dục trên địa phận ( cơ quan quản lý giáo dục những cấp ) ; trong đó có bốn thành tố của một mạng lưới hệ thống xã hội :

Tư tưởng ( quan điểm đường lối, nguyên lí chủ trương chính sách, giáo dục … ) con người ( giáo viên,

Cán bộ CNV và những hoạt động giải trí của họ ) quy trình giáo dục ( diễn ra trong khoảng trống và thời hạn … ) vật chất,

Kinh tế tài chính (trường sở trang thiết bị kĩ thuật Giao hàng cho giáo dục, ngân sách, ngân quỹ).

Chủ thể quản lý ảnh hưởng tác động đến khách thể quản lý một cách có ý thức nhằm mục đích đạt được tiềm năng đề ra và chính những tiềm năng quản lý lại tham gia vào sự pháp luật thực chất của quản lý giáo dục .

Nội dung của quản lý giáo dục

Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục được lao lý tại Điều 99 Luật Giáo dục 2005 như sau :

 1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục;
 2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác;
 3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;
 4. Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục;
 5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;
 6. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục;
 7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
 8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục;
 9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục;
 10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục;
 11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục;
 12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

Vai trò của quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục là hoạt động giải trí thiết yếu và mang tới nhiều vai trò quan trọng trong xã hội lúc bấy giờ. Cụ thể :

 • Quản lý giáo dục giúp tạo ra được sự thống nhất về ý chí và hành động của giáo viên, học sinh trong tổ chức giáo dục. Khi có sự thống nhất cao thì tổ chức giáo dục hoạt động mới đạt được hiệu quả tốt.
 • Giúp định hướng cho sự phát triển của tổ chức giáo dục dựa vào cơ sở xác định các mục tiêu chung và luôn hướng mọi nỗ lực của giáo viên, học sinh và tổ chức cùng tham gia thực hiện một mục tiêu chung.
 • Phối hợp một cách nhịp nhàng giữa các giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và toàn bộ nguồn lực trong tổ chức (vật chất, tài chính, thông tin,…) để có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức đã đề ra với một hiệu quả cao nhất.
 • Giúp cho tổ chức giáo dục có thể thích nghi được với sự biến đổi trong môi trường. Đồng thời nắm bắt và tận dụng một cách tốt nhất về những cơ hội và thách thức, giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực xảy ra từ môi trường.
 • Trên cơ sở lý luận chung có thể thấy được rằng hoạt động quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc điều phối hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh để có thể đạt được những hiệu quả cao nhất trong việc hình thành một nhân cách tốt cho học sinh.

Ngành Quản lý giáo dục là gì?

Để triển khai tốt công tác làm việc Quản lý giáo dục yên cầu phải có đội ngũ nhân sự làm công tác làm việc hành chính giáo dục chuyên nghiệp, tương thích với những thay đổi trong sự nghiệp giáo dục lúc bấy giờ. Vì thế Ngành Quản lý Giáo dục sinh ra phân phối công tác làm việc đào tạo và giảng dạy nhân sự hành chính về quản lý giáo dục .

Theo học ngành Quản lý giáo dục, sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản về quản lí giáo dục và kỹ năng thực hành quản lí giáo dục đáp ứng nhu cầu quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và các hoạt động của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân.

Chương trình giảng dạy Ngành Quản lý giáo dục sẽ gồm : Khối kỹ năng và kiến thức cốt lõi của khoa học xã hội và nhân văn ; Khối kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành và liên ngành của khoa học giáo dục ; Khối kỹ năng và kiến thức Chuyên ngành Quản lý giáo dục ; Học phần thực tập, trong thực tiễn …

Học Ngành Quản lý giáo dục ra làm gì?

Sau khi tốt nghiệp Ngành Quản lý giáo dục bạn sẽ có năng lượng đảm nhiệm những vị trí công tác làm việc sau :

 • Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo).
 • Chuyên viên (Chuyên viên văn phòng; Chuyên viên quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Chuyên viên quản lý học sinh, sinh viên; Chuyên viên phòng đào tạo, phòng đảm bảo chất lượng, phòng thanh tra giáo dục, phòng tổ chức cán bộ…) ở các cơ sở giáo dục các cấp.
 • Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, huyện, quận); cơ sở giáo dục cộng đồng (Trung tâm học tập cộng đồng); các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, dự án, các tổ chức giáo dục ngoài công lập…
 • Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa, giáo dục trong các cơ quan chính quyền các cấp (UBND các cấp) và các tổ chức văn hóa giáo dục ở cộng đồng.
 • Cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lí giáo dục (Các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng…).
 • Giảng viên chuyên ngành quản lí giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ (Các học viện, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh, thành phố, các khoa trong trường đại học và cao đẳng).
 • Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục. Nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, đã từng học tập, nghiên cứu chuyên ngành này.

Các khối xét tuyển ngành Quản lý giáo dục

Ngành Quản lý Giáo dục thường được xét tuyển theo những khối sau :

 • A00: Toán, Vật Lý‎, Hóa học
 • A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 • C00: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • C04: Toán, Văn, Địa
 • C14: Văn, Toán, GDCD
 • C20: Văn, Địa, GDCD
 • D01: Toán, Anh, Văn
 • D14: Văn, Anh, Sử
 • D78: Văn, Anh, KHXH

Ngành Quản lý giáo dục lấy bao nhiêu điểm?

Các trường đào tạo và giảng dạy ngành Quản lý giáo dục khu vực phía Bắc

 • Học viện Quản lý giáo dục: 16 (Năm 2021)
 • Đại học Thủ đô Hà Nội: 29 (Năm 2021- Thang điểm 40)
 • Đại học Sư phạm Hà Nội: 25.7-26,75 tuỳ khối (năm 2021)

Các trường đào tạo và giảng dạy ngành Quản lý giáo dục khu vực miền Trung

Đại học Vinh : 16 ( năm 2021 )
Đại học Quy Nhơn : 15 ( năm 2021 )

Các trường huấn luyện và đào tạo ngành Quản lý giáo dục khu vực miền Nam

 • Đại học Sư phạm TP.HCM: 23,30 (Năm 2021)
 • Đại học Sài Gòn: 22,55-23,55 tuỳ khối (năm 2021)

Bên cạnh sinh viên theo học Ngành Quản lý giáo dục ở các trường ĐH, những người là cán bộ quản lý giáo dục các cấp, cán bộ quy hoạch lên làm cán bộ quản lý giáo dục… cũng được bố trí theo học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để lấy chứng chỉ về Quản lý giáo dục theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

Lương ngành quản lý giáo dục

Nếu làm trong những phòng giáo dục hay trường học, cơ quan nhà nước thì thu nhập của bạn sẽ theo những bậc lương của chính phủ nước nhà và tăng dần theo thâm niên, theo vị trí bạn thăng quan tiến chức, phổ cập nhất là trong khoảng chừng 5 – 6 triệu / tháng và từ từ hoàn toàn có thể là 7 – 9 triệu / tháng .

Nhân viên đào tạo và giảng dạy hoàn toàn có thể nhận 8 – 10 triệu / tháng, cao hơn là 15 triệu / tháng ; Nhân viên tư vấn khóa học, tư vấn du học có lương khoảng chừng 5 – 7 triệu / tháng và hoa hồng theo doanh thu nên tổng thu nhập cũng hoàn toàn có thể trên 10 triệu / tháng .

Xem thêm : Mã ngành quản lí giáo dục

Related posts

TOP 10+ báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh

khoigiaoduc

Quản lý giáo dục – Ngành học không thể thiếu trong bối cảnh giáo dục hiện đại – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoigiaoduc

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Giáo dục

khoigiaoduc

Leave a Comment